Skip to the content

Detacheringen van werknemers naar Frankrijk: de wijzigingen die u moet kennen, in één oogopslag

man looking through binoculars

Uw Belgische onderneming dient een tijdelijke opdracht in Frankrijk uit te voeren. 

Het kan gaan om werkzaamheden door uw werknemers op een bouwwerf, het transport, afleveren of ophalen van goederen, het leveren van diensten en onderhoudswerkzaamheden, het verrichten van installatiewerkzaamheden door uw werknemers, tot het houden van een stand op een beurs en het bijwonen van een vergadering over de grens. Alle tewerkstellingen door uw werknemers worden met andere woorden geviseerd, ongeacht de aard van de prestaties en ook deze van (zeer) korte duur. 

Ondanks de strengere regels en controles die in Frankrijk gelden sinds medio 2016, is dergelijke detachering van uw werknemers naar Frankrijk nog steeds mogelijk, mits nauwgezette naleving van de volgende formaliteiten en verplichtingen: 

1. Voorafgaandelijke melding van iedere gedetacheerde werknemer via het platform SIPSI, met een verplichte opgave van onder meer de volgende gegevens: 
 

  • Informatie over de onderneming-werkgever;
  • Informatie over de geleverde diensten (plaats, datum en vermoedelijke duur, opdrachtgever);
  • Informatie over de voorwaarden van detachering (logement, maaltijden, verplaatsing);
  • Informatie over de gedetacheerde werknemer zelf (datum van indiensttreding, verloning, etc.).

Per detachering dient een nieuwe melding gedaan te worden. Voor zuivere transportondernemingen is een flexibelere regeling van toepassing: het detacheringsattest voor een chauffeur heeft een geldigheidsduur van 6 maanden. Dit attest dient in de vrachtwagen van de chauffeur bewaard te worden, evenals een exemplaar van diens arbeidsovereenkomst. 

Teneinde het platform te financieren, wordt binnenkort een bijdrage van EUR 50 per gedetacheerde werknemer aangerekend.

2. In de bouwsector en in geval van openbare werkzaamheden (travaux de bâtiment ou de travaux publics) wordt een bijkomende verplichting ingevoerd om een BTP kaart aan te vragen (momenteel in testfase, www.cartebtp.fr) via het platform SIPSI, dit voor elke nieuwe detachering. De kostprijs hiervan bedraagt EUR 10,80 per kaart. 


3. Aanstelling van een “sociaal” vertegenwoordiger in Frankrijk, belast met

  • het bijhouden van het loondossier van de gedetacheerde werknemer, vertaald in het Frans (arbeidsovereenkomst, identiteitskaart, A1-formulier, attest medisch onderzoek, etc.), zodat dit bij een eventuele controle onverwijld kan voorgelegd worden aan de Franse arbeidsinspectie;
  • het beantwoorden van verzoeken van de Franse administraties. 

De schriftelijke aanstelling van de vertegenwoordiger, opgesteld in het Frans, dient een aantal specifieke bepalingen te bevatten, onder meer de aanvang en de duur van de aanstelling, die niet langer mag zijn dan de duur van de detachering, evenals een adres in Frankrijk waar het loondossier bewaard wordt. 

4. Tijdens de duur van de detachering dienen de dwingende bepalingen van Frans arbeidsrecht nageleefd te worden (onder meer de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende minimumbarema’s, professionele kosten, regels van arbeidsduur, veiligheid en welzijn op het werk, overuren, etc.).Zowel de opdrachtgever, de hoofdcontractant, als de onderneming waar de werkzaamheden worden uitgevoerd, zijn aansprakelijk in geval van niet-naleving van de bovenvermelde verplichtingen. De aangestelde vertegenwoordiger in Frankrijk kan daarentegen niet aangesproken worden, maar is uiteraard wel verantwoordelijk voor de correcte uitvoering van zijn mandaat. 

De niet-naleving van bovenvermelde verplichtingen kan aanleiding geven tot een administratieve boete van EUR 2.000 per werknemer (EUR 4.000 in geval van herhaling), en in bepaalde gevallen zelfs tot een tijdelijke schorsing om nog prestaties in Frankrijk uit te voeren. 

Uiteraard kunnen wij u bijkomende informatie bezorgen, evenals u in contact brengen met een dienstverlener in Frankrijk die kan optreden als vertegenwoordiger. Tevens kan de opportuniteit onderzocht worden om te werken met een vaste inrichting in Frankrijk, teneinde bovenvermelde problematiek van detachering te vermijden.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise