Skip to the content

Het Koninklijk Besluit van 7 december 2016: Dematerialisering van huurcontracten

tablet touched

Zoals altijd begint men het nieuwe jaar met goede voornemens. Zo moet ook de FOD Financiën gedacht hebben bij de lancering op 1 januari 2017 van de registratiemogelijkheid voor onderhandse huurovereenkomsten via de MyRent-Software. 

Via de MyRent-sofware van de FOD Financiën is het vanaf 1 januari 2017 mogelijk om onderhandse huurovereenkomsten, met hun bijlagen en eventuele plaatsbeschrijving, online te registreren. Dit werd bepaald in het Koninklijk Besluit van 7 december 2016 houdende regeling van de aanbieding op gedematerialiseerde wijze van onderhandse huurcontracten tot de formaliteit van registratie (hierna genoemd: “het KB”) dat in het Belgisch Staatsblad werd gepubliceerd op 20 december 2016. 

Wat wordt beoogd? 

Met de dematerialisering van de huurovereenkomsten via online registratie beoogt men enerzijds een efficiëntere uitvoering van de registratie en de heffing van het registratierecht bij de indiening van huurovereenkomsten mogelijk te maken. Anderzijds doelt men ook op een snellere en efficiëntere aflevering van de informatie omtrent de registratie van een huurovereenkomst. 

Wie kan/moet registreren? 

Het KB betreffende de online registratie van de huurovereenkomsten via MyRent-software voorziet zowel in een factualtieve registratiemogelijkheid als in een registratieplicht. 

Particulieren 

Voor particulieren is de online registratie slechts facultatief. Zij kunnen gebruik maken van de MyRent-software maar worden hiertoe geenszins verplicht. 

Geregistreerde gebruikers

De online registratie is daarentegen verplicht voor “geregistreerde gebruikers”, ofwel grote institutionele verhuurders en tussenpersonen die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met de FOD Financiën voor de gegevensuitwisseling. Hiermee wordt in het bijzonder gedacht aan de sociale verhuurkantoren en het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars. 

My MinFin-dossier 

Naast de huurovereenkomst zelf, met haar bijlagen en eventuele plaatsbeschrijving, worden bij de online registratie tevens een aantal andere gegevens opgevraagd. Deze gegevens worden opgesomd in artikel 8 van het KB. Het betreft namelijk: 

 • De identiteit van de contracterende partijen; 
 • Het adres van het verhuurde goed;
 • Het type van het elektronisch verzonden stuk; 
 • De datum van de huurovereenkomst; 
 • De begindatum van de huurovereenkomst; 
 • De duur van de huurovereenkomst; 
 • Het bedrag van de huurprijs en de periodiciteit ervan; 
 • Het bedrag van de lasten en de periodiciteit ervan; 
 • De bestemming van het verhuurde goed. 

Na online registratie kan elkeen zijn dossier consulteren via een “MinFin-dossier”. 

Waarom online registreren? 

De online registratie is facultatief voor particulieren. Bijgevolg volgt automatisch de vraag waarom zij zouden beslissen om hun huurovereenkomst online te registeren. 
De online registratie van een huurovereenkomst biedt o.a. volgende voordelen: 

 • Bovenvermelde doelstelling van de online registratiemogelijkheid, nl. de snelle en efficiënte aflevering van info omtrent de registratie van een huurovereenkomst, is zeer belangrijk voor zowel de huurder als de verhuurder gelet op de burgerrechtelijke gevolgen die worden gekoppeld aan de registratie van een huurovereenkomst. 
 • Door online registratie op MyRent verkrijgt de huurovereenkomst een vaste datum. Latere betwisting zal bijgevolg niet meer mogelijk zijn. 
 • Door online registratie op MyRent wordt de huurovereenkomst ook bindend voor derden. Dit kan de huurder onder meer beschermen tegen een uitzetting. Bij de verkoop van het onroerend goed bijvoorbeeld, zal de nieuwe eigenaar de huurovereenkomst moeten naleven en kan hij de huurder niet uit de woning zetten. 

Link naar MyRent

News
February 7th, 2017

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise