Skip to the content

Het nieuwe Belgische goederenrecht

Side of a building with windows

Op 1 september 2021 trad het nieuwe Belgische goederenrecht in werking. De hervorming van het goederenrecht leidt tot een modernisering van oude wetten (o.a. de van 1824 daterende wetten op het erfpachtrecht en opstalrecht), integratie van bepalingen over hypothecaire publiciteit en bepaalde wettelijke erfdienstbaarheden en codificatie van belangrijke jurisprudentie over bijvoorbeeld burenhinder. Voorts heeft de hervorming tot doel de zakelijke rechten te moderniseren, ze beter af te stemmen op de realiteit van vastgoedontwikkelingen en meer flexibiliteit te creëren voor de partijen, bijvoorbeeld wat de duur betreft.

Belangrijkste aandachtspunten in 5 minuten

De onderstaande infografieken vatten de belangrijkste wijzigingen voortvloeiende uit het nieuwe goederenrecht samen op een visuele en pragmatische wijze, waarbij één kernoverweging in de verf wordt gezet voor u als vastgoedprofessional. Dus geen lange uiteenzettingen of juridisch jargon, maar enkel de belangrijkste informatie weergegeven op een effectieve, proactieve en creatieve manier.

Download onze infografieken

 

 

Erfdienstbaarheden

Enkel het onderscheid tussen zichtbare en niet-zichtbare erfdienstbaarheden wordt behouden, waarbij een zichtbare erfdienstbaarheid nu ook verkregen kan worden door verjaring of de verdeling van een perceel. De regels omtrent beplantingen en uitzichten worden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek, waarbij de mogelijkheid wordt ingevoerd om zelf overhangende takken te verwijderen indien de buurman weigert actie te ondernemen binnen 60 dagen na een ingebrekestelling.

> Download de infografiek hier

 

Erfpacht

Enkele essentiële wijzigingen inzake de erfpacht zijn het verdwijnen van de verplichting om een vergoeding (canon) te betalen, de verkorting van de minimumduur van het erfpachtrecht tot 15 jaar en de aanpassing van de default-regeling voor grove herstellingen en de vergoeding bij beëindiging van het erfpachtrecht.

> Download de infografiek hier

 

Opstalrecht

Voor het opstalrecht werd als voornaamste wijziging de maximumduurtijd verlengd tot 99 jaar en in bepaalde gevallen zelfs eeuwigdurend, hetgeen interessant kan zijn bij gemengde vastgoedprojecten om een mede-eigendom te vermijden.

> Download de infografiek hier

 

Vruchtgebruik

Ook voor het vruchtgebruik werd de maximumduurtijd (voor rechtspersonen) verlengd tot 99 jaar. Daarnaast werden enkele wijzigingen doorgevoerd in de default-regeling inzake het onderhoud en de herstellingen en de vergoeding bij beëindiging. Tenslotte werd een wettelijk kader gecreëerd voor het vruchtgebruik op financiële instrumenten, schuldvorderingen en intellectuele eigendomsrechten.

> Download de infografiek hier

 

Burenhinder

Het regime van de burenhinder kreeg zijn eigen wettelijk grondslag in het nieuwe Burgerlijk Wetboek, waarbij de vrijheid van de rechter om de bovenmatige hinder en de te nemen maatregelen te beoordelen werd beperkt. De rechter kan wel preventief maatregelen opleggen, zelfs voor de overlast een aanvang neemt.

> Download de infografiek hier

 

Onroerende publiciteit

De verplichte overschrijving op het bevoegde Kantoor Rechtszekerheid werd uitgebreid, onder andere voor een akte m.b.t. een voorkooprecht of optierecht, wat de afdwingbaarheid ten aanzien van derden verhoogt. Daarnaast zal in de toekomst (datum nog niet bepaald) een vordering tot ontbinding van een zakelijk recht moeten worden gekantmeld, opdat de ontbinding effect heeft t.a.v. derden te goeder trouw (zoals een bank die een hypotheek heeft verkregen op het onroerend goed).

> Download de infografiek hier

 

Gebruik van het openbaar domein

Met de wetswijziging heeft men het gebruik van het openbaar domein getracht te flexibiliseren door de discussie uit de rechtspraak over het toekennen van zakelijke en persoonlijke rechten op het openbaar domein te beslechten. Zakelijke en persoonlijke rechten kunnen worden toegekend op openbare domeingoederen mits zij verenigbaar zijn met de openbare bestemming. Er dient bijgevolg niet altijd naar een domeinconcessie gegrepen te worden.

> Download de infografiek hier

How can we help?

Discover our expertise