Skip to the content

News

De vernieuwde omgevingsvergunningsprocedure: sneller en beter?

De ministerraad van de Vlaamse Regering van 14 juli 2023 kende een drukke agenda met veel omgevingsrechtelijke thema’s.

Lees meer

Financial Regulatory Update: August 2023

Our Financial Regulatory Update for August 2023 is now available. With these updates, KPMG Law aims to flag relevant regulatory developments per sector.

Read more

Specifiek kader verhoging mededinging overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen in de maak

Op 20 juli 2023 keurde de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bijzondere regels vastlegt over overheidsopdrachten voor biologische geneesmiddelen. De regering geeft met het nieuwe (ontwerp) KB uitvoering aan artikel 71bis van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen.

Lees meer

Social elections: How is a technical business unit determined?

Discover in this text the essential principles for determining a Technical Operating Unit (UTE) in the context of social elections. Learn about the social and economic criteria used to assess the social and economic autonomy of entities, as well as the legal presumptions for multiple legal entities. Understand the role of the employer and the steps in the decision-making process.

Read more

Élections sociales : comment détermine-t-on une unité technique d'exploitation ?

Découvrez dans ce texte les principes essentiels pour déterminer une unité technique d'exploitation (UTE) en vue des élections sociales. Apprenez les critères sociaux et économiques utilisés pour évaluer l'autonomie sociale et économique des entités, ainsi que les présomptions légales pour les entités juridiques multiples. Comprenez le rôle de l'employeur et les étapes du processus décisionnel.

En savoir plus

Sociale verkiezingen: hoe wordt een technische bedrijfseenheid bepaald?

Ontdek in deze tekst de essentiële principes om een technische exploitatie-eenheid (UTE) te bepalen in het kader van sociale verkiezingen. Leer de sociale en economische criteria kennen die worden gebruikt om de sociale en economische autonomie van entiteiten te beoordelen, evenals de wettelijke vermoedens voor meerdere juridische entiteiten. Begrijp de rol van de werkgever en de stappen in het besluitvormingsproces.

Lees meer

How can we help?

Discover our expertise