Skip to the content

Update COVID-19: de sociale verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020

Blauwe banner

Op 30 juni 2020 bevestigden de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hun voornemen om de sociale verkiezingen te laten plaatsvinden tussen 16 en 29 november 2020. Dit wordt nu ook bevestigd door het Koninklijk Besluit van 15 juli 2020 tot regeling van de herneming van de procedure sociale verkiezingen 2020 die werd opgeschort op basis van de wet van 4 mei 2020 tot regeling van de opschorting van de procedure sociale verkiezingen van het jaar 2020 ingevolge de coronavirus COVID-19-pandemie (1). Dit betekent dat ondernemingen vanaf nu voorbereidingen kunnen treffen om de hervatting van de verkiezingsprocedure te organiseren en een nieuwe kieskalender samen te stellen.

Concreet kunnen we hierover volgende belangrijke zaken meedelen:

  • De huidige opschorting van de verkiezingsperiode loopt af. Dit betekent dat de verkiezingskalender in elke onderneming hervat op de nieuwe dag X+36. Dit is de 54ste dag die voorafgaat aan de nieuwe dag Y, de eigenlijke verkiezingsdag. Deze nieuwe verkiezingsdag zal tussen 16 en 29 november 2020 moeten vallen.

  • De sociale partners bevestigen dat de nieuwe verkiezingsdag Y automatisch zal overeenstemmen met de dag Y die aanvankelijk was gekozen in mei 2020. Dit betekent dat een onderneming die oorspronkelijk 14 mei 2020 als verkiezingsdag Y had vastgelegd, 19 november 2020 als nieuwe verkiezingsdag Y zal moeten kiezen.

  • Elke onderneming zal afhankelijk van de nieuwe dag Y een nieuwe kalender vastleggen. Deze kalender bevat de nieuwe (belangrijke) termijnen vanaf de nieuwe dag X + 36.

  • In principe blijft de aanvankelijke uurregeling voor de stemming ongewijzigd. Desalniettemin benadrukt de NAR dat de uurregeling rekening moet houden met onvoorzienbare factoren in verband met de gezondheidsmaatregelen voor de bestrijding en preventie van het COVID-19 virus.

  • Het overlegorgaan, of bij ontstentenis de werkgever, is bevoegd om de nieuwe verkiezingsdag Y, de verkiezingskalender en uurregeling intern en extern te communiceren. De interne en externe communicatie moeten op gelijktijdige wijze plaatsvinden.

  • In de hypothese dat een huidige kandidaat wordt vervangen door een plaatsvervangende kandidaat (bijvoorbeeld in het geval van intrekking van zijn kandidatuur of in het geval dat hij ontslag neemt) zal voor deze nieuwe kandidaat een ‘occulte beschermingsperiode’ gelden. Deze beschermingsperiode loopt vanaf de herstart van de verkiezingsprocedure (tussen 18 en 31 augustus 2020) tot de uiterste datum voor de vervanging van een kandidaat die is vastgesteld op X+76 (tussen 2 en 15 november 2020). Het hoofddoel van deze maatregel is om de bescherming tegen ontslag van de kandidaten te garanderen die op de nieuwe dag X+76 iemand op de kandidatenlijst vervangen.

  • Gelet op de COVID-19 crisis hebben een aantal ondernemingen de wens uitgesproken om een elektronische stremming op te zetten. De NAR heeft aan de wetgever gevraagd om hieromtrent de gepaste bepalingen aan te nemen zodat binnen de ondernemingen nog akkoorden in dit verband gesloten kunnen worden. De akkoorden zouden gesloten moeten worden tussen X + 40 en X + 56.

Aarzel zeker niet om ons te contacteren indien u nog vragen heeft met betrekking tot de organisatie van de sociale verkiezingen of de impact van de corona-crisis hierop.

Share this

How can we help?

Discover our expertise