Skip to the content

Wetsontwerp met betrekking tot inwerkingtreding van het pandregister ingediend

pedestrian crossing

Op 4 november 2016 diende de federale regering een wetsontwerp in “houdende de wijziging van verscheidene bepalingen betreffende zakelijke zekerheden op roerende goederen”. Naast het verder op punt stellen van het nieuwe pandrecht en de aanpassing van een aantal wetten die rechtstreeks of onrechtstreeks raken aan deze materie, voorziet dit ontwerp van wet ook in een nieuwe datum voor de inwerkingtreding van het pandregister.

Zoals bekend beoogt de wetgever met de wet van 11 juli 2013 het Belgische pandrecht grondig te hervormen. Centraal in deze vernieuwingsoperatie staat de invoering van een nieuw publiciteitssysteem. De tegenstelbaarheid van het pandrecht zal voortaan (in grote mate) gerealiseerd worden door de registratie in een nieuw te creëren pandregister. Aangezien het ontwikkelen van dit register meer tijd in beslag neemt dan oorspronkelijk werd voorzien, kon dit register niet tijdig operationeel zijn tegen 1 december 2014.

Met de wet van 26 november 2014 tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 juli 2013 had de wetgever de oorspronkelijke datum van inwerkingtreding van de nieuwe pandwet alvast een eerste keer opgeschoven naar (uiterlijk) 1 januari 2017. Door verdere vertragingen bij de ontwikkeling van het register dient deze datum, zo blijkt uit het actuele wetsontwerp, opnieuw bijgesteld te worden. Het nieuwe wetsontwerp van de regering voorziet daarin en legt als nieuwe datum van inwerkingtreding (uiterlijk) 1 januari 2018 vast. 

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise