Skip to the content

Newsflash: mystery calls

touched smartphone

Op 11 januari 2018 heeft de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd inzake de zogeheten “mystery calls”.

De mystery calls worden voorzien als een bijkomend handhavingsinstrument voor het opsporen van discriminatie door ondernemingen. In concreto moeten de mystery calls in laatste instantie gebruikt worden om bewijzen te bekomen voor een strafrechtelijke vervolging.

Vanaf de eerste dag van de tweede maand na de bekendmaking van de wet in het Belgisch Staatsblad (tot op heden is dit nog niet gebeurd) treedt dit Hoofdstuk “Bepalingen tot wijzigingen van het Sociaal Strafwetboek” in werking.

Bijzondere bevoegdheid van sociale inspecteurs:

1. Organisatie en controle

De calls moeten anoniem uitgaan van de sociaal inspecteurs die het recht hebben zich voor te doen als (potentiële) klant of werknemer.

Verder mogen deze louter en alleen plaatsvinden indien op cumulatieve wijze aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • na voorafgaand akkoord van de arbeidsauditeur of de procureur des Konings;
  • er moet een objectieve aanwijzing van discriminatie zijn;
  • er moet voorafgaand een klacht of een melding geweest zijn;
  • het verworven bewijs moet ondersteund worden door resultaten van datamining[1] en datamatching[2] (bv. Dimona aangifte).

2. Strafbare feiten plegen bij strikte noodzakelijkheid

De sociale inspecteurs mogen in het kader van hun opdracht uiteraard zelf geen strafbare feiten plegen. De sociale inspecteur of procureur des Konings kan expliciet instemmen met het plegen van een strafbaar feit als dit strikt noodzakelijk is in het kader van de opdracht en het welslagen hiervan of om zijn eigen veiligheid te garanderen.

Uiteraard dienen deze strafbare feiten evenredig te zijn met het nagestreefde doel en mogen deze niet ernstiger zijn dan de feiten waarvoor de opsporingsmethode werd aangewend.

3. Verslag- en Meldingsplicht

Ten slotte dienen alle tijdens de opsporing ondernomen acties door de sociale inspecteurs en de bekomen resultaten in een verslag te worden opgenomen én worden meegedeeld aan de arbeidsauditeur of procureur des Konings voor verdere actie.

 

 

[1] Art. 16 van het Sociaal Strafwetboek, gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, wordt aangevuld met de bepaling 20° luidende: “datamining”: het gericht zoeken naar verbanden in gegevensverzamelingen met als doel profielen op te stellen voor meer diepgaand onderzoek.

[2] Art. 16 van het Sociaal Strafwetboek, gewijzigd bij de wet van 29 maart 2012, wordt aangevuld met de bepaling 21° luidende: “datamatching”: het vergelijken van twee sets van verzamelde data met elkaar.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise