Skip to the content

Detachering van werknemers naar Frankrijk: nieuwigheden

workman helmets

Versoepeling van de verplichting tot voorafgaande meldingsplicht van detacheringen in Frankrijk hand in hand met verzwaring van de sancties bij niet-naleving van de relevante verplichtingen.

De lang verwachte versoepeling van de voorafgaande meldingsplicht bij detachering van werknemers naar Frankrijk is een feit sinds de Franse wet van 5 september 2018 (“Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel”).

Hieronder vindt u een overzicht van de wijzigingen:

 • Algemene afschaffing van de verplichting tot voorafgaande melding via SIPSI en de verplichting tot aanstelling van een vertegenwoordiger in Frankrijk bij detachering van werknemers voor eigen rekening van de werkgever, buiten het kader van een (dienstverlenings-)overeenkomst en buiten het kader van een intra-groep detachering.

  Het gaat onder meer om het bijwonen van opleidingen of vergaderingen in Frankrijk en het (occasioneel en tijdelijk) prospecteren van cliënteel.
   
 • Nog verder te bepalen uitzonderingen op de voorafgaande melding via SIPSI, de aanstelling van een vertegenwoordiger in Frankrijk en de vertaling in het Frans van de documenten die door deze laatste moeten worden bijgehouden bij detacheringen van korte duur of in het kader van specifieke evenementen.

  Voor welke specifieke activiteiten deze uitzonderingen zullen gelden, wat als detachering van korte duur zal worden beschouwd en welke de eventuele uitzonderingen er zullen zijn op de verplichting om documenten in het Frans te vertalen, zal nog verder moeten worden bepaald bij uitvoeringsbesluit en -decreet.

  Uitzendbureaus en modellenbureaus vallen buiten het toepassingsgebied van deze nog nader te bepalen uitzonderingen.
   
 • Vrijstelling van de verplichting tot voorafgaande melding, tot aanstelling van een vertegenwoordiger in Frankrijk en tot vertaling van de bij te houden documenten in het Frans aan te vragen door werkgevers die regelmatig werknemers naar Frankrijk detacheren.

  De werkgever moet hiertoe het bewijs leveren dat de Franse wettelijke bepalingen en collectieve overeenkomsten die van toepassing zijn in geval van detacheringen worden nageleefd.

  Deze vrijstelling kan worden toegekend voor een hernieuwbare periode van maximum 12 maanden. Indien blijkt dat de werkgever de toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden of de voorwaarden voor de verkregen vrijstelling niet naleeft, kan de vrijstelling worden ingetrokken.

  Ook deze mogelijkheid tot vrijstelling zal nog verder worden uitgevoerd bij decreet.

De uitzonderingen zijn goed nieuws, maar gaan samen met een verzwaring van de sanctie in geval van niet-naleving van de verplichtingen bij detachering.

Voortaan kan een inbreuk op de verplichting tot voorafgaande melding, op de verplichting tot aanstelling van een vertegenwoordiger in Frankrijk en op de verplichting tot het bijhouden van sociale documenten en een vertaling in het Frans hiervan, gesanctioneerd worden met een geldboete van 4.000 euro per werknemer en per inbreuk, die ingeval van herhaling binnen de 2 (vroeger 1) jaar wordt verhoogd tot 8.000 euro. Bovendien kan in geval van de niet-betaling van deze geldboetes een opschorting van de activiteiten voor een hernieuwbare periode van twee maanden worden opgelegd.

We geven ook nog mee dat de gewijzigde Europese detacheringsrichtlijn, inzake de toepasselijke loon- en arbeidsvoorwaarden bij detachering, nog moet worden omgezet in Frans recht.

Het wordt dus afwachten wat de concrete uitvoeringsmaatregelen van de wet van 5 september 2018 zullen inhouden en welke wijzigingen de omzetting van de nieuwe detacheringsrichtlijn zal meebrengen.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise