Skip to the content

RV in strijd met EU-recht: terugvordering buiten normale verjaringstermijn

gavel and coins

Filip Soetaert en Charlotte Vandepitte hebben recent een artikel geschreven inzake de terugvordering van roerende voorheffing die in strijd met het Europees recht werd geïnd door de Belgische Staat.

Bij de beoordeling van verzoeken tot teruggave van ten onrechte ingehouden roerende voorheffing houdt de Belgische fiscus zich steevast aan de verjaringstermijnen die van toepassing zijn op de vorderingen ten aanzien van de overheid, zoals voorzien in de Wetten op de Rijkscomptabiliteit. Met de hierin voorziene vijfjarige verjaringstermijn als wapen wees de Belgische fiscus de afgelopen jaren heel wat verzoeken tot teruggave af van in strijd met het Europees recht geheven roerende voorheffing op dividenden uitgekeerd aan buitenlandse beleggingsvennootschappen (zonder Belgische inrichting) wegens laattijdigheid.

Recent werd de Belgische fiscus evenwel in twee gelijkaardige arresten van het Hof van Beroep te Brussel van 19 juni 2019 terug gefloten. Hof van Beroep te Brussel laat in deze twee recente arresten toe dat de in strijd met EU-recht geheven roerende voorheffing ook buiten de normale verjaringstermijn kan worden teruggevorderd. Het Hof is immers van mening dat de Belgische Staat, gelet op de door het Europese Hof van Justitie vastgestelde schending van het Europees recht, de ten onrechte ingehouden bedragen alsnog dient terug te betalen, dit evenwel op grond van artikel 1382 B.W. in de vorm van een schadevergoeding wegens de door de Belgische Staat gemaakte fout.

 

Lees het artikel “RV in strijd met EU-recht: terugvordering buiten normale verjaringstermijn?” in het tijdschrift Fiscoloog Internationaal. (Soetaert, F. en Vandepitte, C., “RV in strijd met EU-recht : terugvordering buiten normale verjaringstermijn?”, Fisc. Int. 2019, nr. 432, 1.)

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise