Skip to the content

Tax Flash - Vermindering van de onroerende voorheffing wegens improductiviteit: Komt uw woning in aanmerking?

pig coin holder

Zoals u ongetwijfeld weet, betaalt u jaarlijks belasting op het kadastraal inkomen van de onroerende goederen die u in eigendom heeft.[1] Het kadastraal inkomen is de fictieve waardering van het gemiddelde netto-inkomen dat het onroerend goed geacht wordt tijdens één jaar op te brengen voor de eigenaar. Maar wat als dat onroerend goed niets heeft ‘opgebracht’ omdat het leegstond?

 

Gewestelijke aangelegenheid

Vooreerst dient er op gewezen te worden dat de onroerende voorheffing een regionale aangelegenheid is. De regelgeving inzake improductiviteit zoals hierna besproken is bijgevolg verschillend naargelang het onroerend goed in het Vlaams, Waals of Brussels Hoofdstedelijk Gewest is gelegen: zo is de Waalse wetgever strenger dan de Vlaamse, terwijl er in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen vermindering meer wordt toekend wegens improductiviteit.

In deze bijdrage zullen wij enkel ingaan op de improductieve onroerende goederen gelegen in het Vlaams Gewest. Uiteraard kunt u voor vragen inzake ‘materieel en outillage’ of de Waalse en Brusselse regelgeving ook steeds bij ons terecht. [2]  

 

Vermindering van de onroerende voorheffing wegens improductiviteit

Wanneer uw onroerend goed onvrijwillig heeft leeggestaan én geen inkomsten heeft opgebracht (improductief is geweest) gedurende een deel van het jaar of gedurende het ganse jaar, kan de onroerende voorheffing proportioneel worden verminderd voor de periode van die improductiviteit.

Om aanspraak te kunnen maken op deze (proportionele) vermindering dienen er enkele voorwaarden vervuld te zijn. Zo komen enkel de niet-gemeubelde gebouwde onroerende goederen die minstens 90 (niet opeenvolgende) dagen onvrijwillig leegstonden en improductief waren in aanmerking. Onbebouwde onroerende goederen, zoals gronden en bossen, of gemeubelde onroerende goederen zullen dus nooit aanspraak kunnen maken op de (proportionele) vermindering van de onroerende voorheffing.

Omdat de overheid de leegstand uiteraard ook niet wil aanmoedigen door de toekenning van een vermindering van de onroerende voorheffing, kan men geen onbeperkte aanspraak maken op deze (proportionele) vermindering.

Tenzij u kunt aantonen dat de leegstand en improductiviteit te wijten zijn aan redenen onafhankelijk van uw wil, een ramp, overmacht, onteigening, of verbouwingen met een sociaal of cultureel doel, kan er geen vermindering meer worden toegekend indien het onroerend goed langer dan 12 maanden niet in gebruik werd genomen.

 

Betaal minder belasting op uw onroerend goed en dien nog vóór 31 maart een bezwaarschrift in

Denkt u in aanmerking te komen voor een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing wegens improductiviteit, dan moet er tijdig een schriftelijk bezwaarschrift worden ingediend bij het Vlaams Gewest om hierop aanspraak te maken. Bovendien dient u de proportionele vermindering ook elk jaar opnieuw aan te vragen.

Vermits de leegstand steeds per volledig jaar beoordeeld wordt, voorziet Vlaanderen in een specifieke bezwaartermijn om een proportionele vermindering aan te vragen: naast de gewone bezwaartermijn bepaalt de wet dat de bezwaartermijn om de proportionele vermindering in het Vlaams Gewest aan te vragen nooit kan verstrijken vóór 31 maart van het jaar volgend op het aanslagjaar.

Indien u echter uw aanslagbiljet zou ontvangen in een ander jaar dan het jaar waarvoor de aanslag geldt, dan geldt daarentegen de gewone bezwaartermijn van drie maanden wel.

 

Dit betekent dus dat u nog de tijd hebt tot 31 maart 2019 om de proportionele vermindering van de onroerende voorheffing aan te vragen voor de in 2018 leegstaande onroerende goederen.

Wij bekijken graag samen met u of u desgevallend in aanmerking komt voor een proportionele vermindering van de onroerende voorheffing.

 

 

[1] Of indien u één van volgende zakelijke rechten bezit op een onroerend goed: de gedeeltelijke eigendom, het bezit, het vruchtgebruik, het recht van opstal of het recht van erfpacht.

[2] Ook inzake materieel en outillage wordt er voorzien in een gelijkaardige proportionele vermindering in geval van improductiviteit.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise