Skip to the content

“30BIS” AANGEPAST VANAF 1 APRIL 2019

Surveyor looking through theodolite

De bijzondere regeling van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden voor wie voor ‘werken in onroerende staat’ beroep doet op een (onder)aannemer wordt vanaf 1 april 2019 uitgebreid tot de sector ‘levering van stortklaar beton’. Daarnaast worden maar liefst 33 specifieke activiteiten uit de land- en tuinbouwsector uitgesloten van deze regeling.

Principe

Krachtens artikel 30bis van de wet van 27 juni 1969, de zogenaamde RSZ-wet, moeten opdrachtgevers, aannemers of onderaannemers, die welbepaalde activiteiten laat uitvoeren door een (onder)aannemer, steeds nagaan of deze laatste sociale en/of fiscale schulden heeft. Wanneer dit het geval is, moeten zij een deel van het factuurbedrag (35% voor sociale schulden en 15% voor fiscale schulden) inhouden en doorstorten aan respectievelijk de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) en de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën.

De opdrachtgever, aannemer of onderaannemer die deze inhoudings- en doorstortingsplicht niet naleeft, wordt hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de schulden van zijn medecontractant.

De inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid gelden enkel voor de volgende activiteiten:

  • werken in onroerende staat (deze komen niet alleen voor in de bouwsector, maar ook in de land- en tuinbouw, de schoonmaak- en metaalsector);
  • werken die vallen onder het paritair comité voor de bewakings- en toezichtsector; en
  • werken in de vleessector.

Bouwsector

Wat de bouwsector betreft, breidt het toepassingsgebied voor de inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid aldus uit tot de sector ‘levering van stortklaar beton’.

Gelet op de verplichte werfmelding voor werven groter dan 5.000 EUR (excl. BTW) met minstens één onderaannemer, heeft deze uitbreiding tot gevolg dat de aannemer voortaan zijn betonleverancier en diens eventuele onderaannemers (pompen en mixers) voorafgaand aan de aanvang van de werken op de werf zal moeten melden via de zogenaamde 30bis-melding.

Daarenboven zal de leverancier van beton door deze nieuwe maatregel ook de mixerchauffeurs vooraf moeten aanmelden op Checkin@work, de aanwezigheidsregistratie voor werven groter dan 500.000 EUR (excl. BTW), zoals dit nu reeds gebeurt voor de betonpompen.

Land- en tuinbouwsector

Voor de land- en tuinbouwsector komt er een vereenvoudiging en inperking. Enkel bouwwerken of installatiewerken die men aan een gebouw uitvoert (vb. elektriciteitswerken, werken aan een koelsysteem, etc.) blijven binnen het toepassingsgebied.

Werken aan bomen en planten en werken in volle grond worden uitgesloten. Dit geldt ook voor het oogsten van sla of het snoeien van bomen. De volledige lijst met uitgesloten activiteiten werd expliciet opgenomen in de wetgeving. 

Bijkomend wordt verduidelijkt dat ook het transport dat gebeurt in functie van de uitgesloten activiteiten uit het toepassingsgebied valt. Denk bijvoorbeeld aan het mesttransport in functie van de activiteit 'grondverbetering'.

Sociale schuldenaar

Tot slot wordt het begrip ‘schuldenaar’ uitgebreid tot de werkgever:

  • die niet alle vereiste aangiften tot en met het voorlaatste verlopen kwartaal heeft toegezonden aan de RSZ en/of meer dan 2.500 EUR verschuldigd is als bijdragen; en/of
  • van wie niet alle gegevens met betrekking tot de brutobezoldigingen van de arbeiders tot en met het voorlaatste verlopen kwartaal ter beschikking zijn van het Fonds voor Bestaanszekerheid (FBZ) en/of die meer dan 70 EUR verschuldigd is als bijdragen.

Daarnaast zullen ook de verplichte eindejaarspremie (getrouwheidszegels) en weerverletzegels - van toepassing in de bouwsector en geïnd door de Patronale Dienst voor Organisatie en Kontrole van de bestaanszekerheidsstelsels (PDOK) - voortaan in aanmerking genomen worden als sociale schulden.

Voorbeeld

Een buitenlandse bouwaannemer die zijn arbeiders tijdelijk in België tewerkstelt, moet de Belgische minimumnormen inzake arbeidsrecht respecteren en zal derhalve verplicht zijn om getrouwheidszegels en weerverletzegels toe te kennen aan zijn werknemers:

  • ofwel wordt de betaling uitgevoerd volgens de bepalingen van het PDOK;
  • ofwel bestaat een gelijkwaardig voordeel in het land van herkomst en moet de werkgever dit melden in een Limosa-aangifte.

Indien geen gelijkwaardig voordeel bestaat in het herkomstland, wordt dit recht voortaan als een sociale schuld beschouwd. Dit betekent dat een Belgische hoofdaannemer die samenwerkt met een buitenlandse onderaannemer die de regels niet naleeft hiervoor hoofdelijk aansprakelijk zal zijn. Met andere woorden, de Belgische hoofdaannemer kan aangesproken worden indien de verplichte premies door de buitenlandse onderaannemer niet aan haar personeel werden toegekend.

* * *

Vanaf 1 april 2019 wordt In het kader van de inhoudingsplicht en hoofdelijke aansprakelijkheid het begrip 'sociale schuldenaar' uitgebreid tot werkgevers van wie de vereiste aangiften of gegevens niet ter beschikking zijn van de RSZ of het FBZ. Bovendien valt het leveren van stortklaar beton, ongeacht of dit op een werf of op straat gebeurt, voortaan onder het toepassingsgebied van artikel 30bis RSZ-wet.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise