Skip to the content

De vaste vertegenwoordiger van een bestuurder - rechtspersoon

Groene stoel tussen witte stoelen

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot lid van een bestuursorgaan van een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, dient deze rechtspersoon overeenkomstig de huidige wetgeving een vaste vertegenwoordiger te benoemen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vertegenwoordiger moet aan dezelfde voorwaarden voldoen en is burgerrechtelijk en strafrechtelijk aansprakelijk alsof hij/zij zelf de betrokken opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou volbrengen, onverminderd de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersoon die hij/zij vertegenwoordigt.

De bovenstaande principes worden in het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) behouden. Echter voorziet het WVV ook in verschillende vernieuwingen en verduidelijkingen betreffende de vaste vertegenwoordiging.

  1. Ten eerste voorziet het WVV in een uitbreiding van de regeling van de vaste vertegenwoordiging tot alle aan een rechtspersoon gegeven organieke mandaten, dus inclusief het dagelijks bestuur.
                                                              
  2. Ten tweede wordt in het WVV uitdrukkelijk bepaald dat de vaste vertegenwoordiger een natuurlijke persoon moet zijn. De vaste vertegenwoordiger kan dus geen rechtspersoon (meer) zijn, die dan op zijn beurt een vaste vertegenwoordiger moet aanduiden. Waar de huidige wetgeving bepaalt dat de rechtspersoon deze vaste vertegenwoordiger onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers moet benoemen, bepaalt het WVV enkel dat de vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon moet betreffen. Er worden aldus geen verdere kwalitatieve voorwaarden meer opgelegd.

  3. Verder bevestigt het WVV ook dat de belangenconflictregeling voor de leden van het bestuursorgaan, eveneens van toepassing is op de vaste vertegenwoordiger met een persoonlijk vermogensrechtelijk belangenconflict, ongeacht of de bestuurder-rechtspersoon een belangenconflict heeft.

  4. Daarnaast wordt een verbod ingevoerd op de in de praktijk voorkomende situatie waarbij een natuurlijke persoon zowel in eigen naam, als als vaste vertegenwoordiger van een andere bestuurder-rechtspersoon in het bestuur zetelde.

  5. Wat betreft de vaste vertegenwoordiger van de bestuurder-rechtspersoon, wordt in het WVV voorts bepaald dat indien er geen andere bestuurders in de bestuurde rechtspersoon zijn, er tevens een plaatsvervangende vaste vertegenwoordiger kan worden aangeduid, die optreedt bij verhindering van de vaste vertegenwoordiger, voor wie alle hiervoor vermelde principes tevens van toepassing zijn.

  6. In het WVV vinden we ook de verduidelijking terug over het feit dat de natuurlijke persoon die als de vaste vertegenwoordiger wordt aangesteld van een vereffenaar-rechtspersoon, onder dezelfde voorwaarden wordt benoemd als de vaste vertegenwoordiger van een bestuurder-rechtspersoon, met dien verstande echter dat de aanstelling van de vaste vertegenwoordiger van een vereffenaar-rechtspersoon moet worden goedgekeurd door de algemene vergadering van de te vereffenen rechtspersoon zelf, en dus geen exclusieve bevoegdheid is van de vereffenaar-rechtspersoon, zoals dat bij een bestuurder-rechtspersoon wel het geval is.

  7. Ten slotte worden de regels van de vaste vertegenwoordiger eveneens van toepassing verklaard op bestuursmandaten die door een rechtspersoon worden opgenomen in de (I)VZW en stichting.

Gelet op de verschillende wijzigingen zullen heel wat vennootschappen, (I)VZWs en stichtingen de benoemingen van hun bestuurders en dagelijks bestuurders moeten nagaan teneinde er voor te zorgen dat deze in lijn zijn met de nieuwe wetgeving.

Share this

How can we help?

Discover our expertise