Skip to the content

WVV Update: beroep ingesteld bij Grondwettelijk Hof

Voorzittershamer rechtbank

Beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Sinds de goedkeuring van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in februari 2019, moeten vennootschappen en verenigingen opgericht na 1 mei 2019 in lijn zijn met deze nieuwe regelgeving. Voor nog eens meer dan een miljoen vennootschappen (rechtspersonen), verenigingen zonder winstoogmerk (vzw) en stichtingen zullen er bepaalde regels in voege treden vanaf 1 januari 2020. Via een opt-in kunnen zij zich nu al in regel zetten met het nieuwe wetboek.

Op 27 september werd er echter een beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen ingesteld bij het Grondwettelijk Hof. Het beroep zou o.a. betrekking hebben op de aansprakelijkheid van commanditaire vennoten en de verplichte verslagen van een bedrijfsrevisor in geval van inbreng in natura in en bij oprichting van een BV of CV, in geval van ontbinding van vennootschappen en in geval van herstructurering van verenigingen en stichtingen.

Hoewel een uitspraak van het Grondwettelijk Hof niet voor meteen zal zijn, raden we aan om reeds alle noodzakelijke maatregelen te treffen met het oog op de implementatie van het nieuwe WVV. Niet-naleving van de nieuwe regelgeving kan immers tot aansprakelijkheid leiden.

Share this

How can we help?

Discover our expertise