Skip to the content

Onterecht Belgische belasting betaald op Franse dividenden? Vraag dan nu een terugbetaling aan.

piggy bank calculator and coins

Het lijkt erop dat het einde in zicht is voor wat betreft de discussie over de dubbele belasting op Franse dividenden. Momenteel worden de in België verblijvende particuliere beleggers dubbel belast wanneer zij dividenden vanuit Frankrijk ontvangen. Vooreerst wordt er in Frankrijk een bronheffing ingehouden van 12,8% (voorheen 15%). Daarenboven onderwerpt ook België het Franse dividend aan een roerende voorheffing van 30% zonder rekening te houden met de reeds in Frankrijk betaalde bronbelasting.

Die dubbele belasting op Franse dividenden is al enkele jaren het onderwerp van discussie. Niettegenstaande de Nederlandstalige afdeling van het Hof van Cassatie in 2017 al uitdrukkelijk geoordeeld had dat de Belgische belastingadministratie wel degelijk een minimaal belastingkrediet moet verrekenen ten aanzien van reeds in Frankrijk belaste dividenden (het zogenaamde “FBB”), gaf de Belgische belastingadministratie zich niet zomaar gewonnen.[1]

Vooreerst stelde de Belgische belastingadministratie dat de uitspraak van het hof van beroep te Antwerpen moest worden afgewacht alvorens een officieel standpunt zou kunnen worden ingenomen. Evenwel sloot ook dit hof zich niet veel later aan bij de rechtspraak van het Hof van Cassatie en stelde de Belgische belastingadministratie andermaal in het ongelijk (Link).

Het was dan ook opmerkelijk dat de Belgische belastingadministratie opnieuw, zelfs na dat arrest, weigerde om zich neer te leggen bij de voor de belastingplichtige gunstige FBB-rechtspraak. In antwoord op een parlementaire vraag over de problematiek stelde de Minister van Financiën dit keer dat een uitspraak van de Franstalige afdeling van het Hof van Cassatie moest worden afgewacht. Het Hof van Cassatie diende zich uit te spreken over de cassatievoorziening gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Brussel waarin het FBB werd toegestaan onder verwijzing naar de eerdere cassatierechtspraak.[2]

En goed nieuws: de langverwachte uitspraak is er. Het Hof van Cassatie oordeelde andermaal in het voordeel van de belastingplichtige.[3] Het Hof van Cassatie komt opnieuw tot de conclusie dat het Dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Frankrijk, België ertoe verplicht om een FBB toe te kennen aan Belgische rijksinwoners die Franse dividenden ontvangen (waarop Franse bronheffing is ingehouden). De Belgische belastingadministratie kan niet anders dan gehoor te geven aan de meermaals bevestigde rechtspraak en de Minister van Financiën liet alvast in de media weten dat hij zijn visie zal aanpassen. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat een circulaire verwacht mag worden in de nabije toekomst …

Als u in de afgelopen jaren onderworpen zou zijn geweest aan een dubbele belasting op uw Franse dividenden is het raadzaam om tijdig actie te ondernemen om alsnog het te veel aan in België betaalde belastingen terug te vorderen.

Wenst u meer informatie of wilt u nagaan of u voor een terugbetaling in aanmerking komt? Aarzel niet om ons te contacteren.

 

[1] Cass. 16 juni 2017

[2] Brussel, 20 september 2018

[3] Cass. 15 oktober 2020

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise