Skip to the content

To Opt-In or not To Opt-in? That is the question

Wooden blocks spelling out do it and don't

Zoals we al eerder meldden, treedt op 1 januari 2020 het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking voor bestaande vennootschappen.

Elke bestaande vennootschap kan evenwel vrijwillig beslissen om het WVV al vanaf 1 mei 2019 door middel van een statutenwijziging toe te passen (zgn. “Opt In”).

Wat houdt dit nu concreet in? K law lijst hierna (exemplatief) enkele redenen op om voor een zgn. “Opt-In” te kiezen:

+         Versoepeling dividenduitkering (de BV zal ook een interimdividend kunnen uitkeren)

+         Eénhoofdigheid

+         Vrije winstverdeling & meervoudig stemrecht

+         Uitbreiding van de mogelijkheid tot inbreng van nijverheid (BV)

+         Versoepeling van het zgn. ‘leeuwenbeding’ (d.w.z. volledige vrijstellling van verlies mogelijk)

+         Een enige bestuurder kan nu ook in NV

+         Mogelijkheid van een duaal (bestuur)stelsel (NV), nl. raad van toezicht en directieraad

+         Uittreding/Uitsluiting lastens vennootschapsvermogen mogelijk

+         Afdwingbaarheid van prijsbepalingsclausules bij geschillen

+         Uitbreiding van de eenparige schriftelijke besluitvorming

+         Versoepeling regime inkoop eigen aandelen

+         Versoepeling van het dictum van de ‘ad nutum’ ontslag bestuurder

+         Mogelijkheid van de vrije overdraagbaarheid van aandelen in de BV

+         Flexibelere samenroeping algemene vergadering

 

Noteer ook dat met een Opt-In ook een aantal andere gevolgen gepaard gaan, zoals:

 

-          Verplichte ontdubbeling bestuurdersmandaten

-          Het uitvoeren van een zgn. liquiditeitstest bij uitkeringen (BV)

-          De vaste vertegenwoordiger moet (altijd) een natuurlijke persoon zijn

-          Hoofdelijke bestuurdersaansprakelijkheid voor fouten

-          Geen vrijstelling/vrijwaring bestuurdersaansprakelijkheid meer mogelijk

-          Het naleven van een onthoudingsplicht bij belangenconflict

 

K law staat u graag bij in dit beslissingsproces. Zie ook: https://www.klaw.be/rethink-belgian-companies voor meer info.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise