Skip to the content

De kapitaalloze BV

Houten blokken met letters LLC

De meest in het oog springende hervorming van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna: “WVV”) is waarschijnlijk de flexibilisering van de BVBA. Niet enkel wordt haar naam gewijzigd in de “besloten vennootschap” (hierna: “BV”), maar de grondige hertekening van de BV-reglementering zou van de besloten vennootschap dé vennootschapsvorm bij uitstek moeten maken.

Zo heeft de Belgische wetgever gekozen het vennootschapsrechtelijke kapitaalbegrip in zijn geheel uit de BV-reglementering te schrappen. Vandaag de dag moet namelijk elke BV(BA) een minimumkapitaal hebben van EUR 18.550 EUR. Dit kapitaal heeft klassiek een dubbele functie: de bescherming van de schuldeisers en als verdeelsleutel voor de aandeelhouders.

Vanuit het oogpunt van de schuldeisers beschermende functie van het kapitaal, kan een onderscheid gemaakt worden tussen enerzijds de kapitaalvorming binnen de BV en anderzijds het kapitaalbehoud.

In het kader van de kapitaalvorming, zijn er 4 punten:

1) de afschaffing van de minimumkapitaalplicht opgevangen door een toereikend aanvangsvermogen,

2) de aanscherping van de regels inzake het financieel plan bij oprichting en de bijhorende bijzondere oprichtersaansprakelijkheid.

3) In het kader van de instandhouding van het kapitaal, heeft de afschaffing van het kapitaal ook gevolgen voor de uitkeringen aan aandeelhouders. Elke uitkering zal namelijk onderworpen worden aan een “dubbele uitkeringstest” die enerzijds bestaat uit een balans- of solvabiliteitstest en anderzijds uit een cumulatief uit te voeren liquiditeitstest.

4)Vanuit het oogpunt van de functie als verdeelsleutel van de winstverdelingsrechten en stemrechten, moeten deze overeenkomstig het huidige Wetboek van vennootschappen evenredig zijn aan de inbreng van de respectieve aandeelhouders. Het WVV geeft aan dat de aandeelhouders de mogelijkheid hebben om vrij de rechten verbonden aan de aandelen te bepalen in de statuten. De enige beperking hierop is dat de vennootschap minstens één aandeel met stemrecht en één aandeel met winstrecht moet uitgeven.

Share this

How can we help?

Discover our expertise