Skip to the content

De nieuwe regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid: een tegemoetkoming aan de redelijke behoeften in de praktijk

Witte papieren boten met één rode boot

Het nieuwe WVV brengt meerdere correcties aan i.v.m. bestuurdersaansprakelijkheid.

Positieve verplichting

Zo wordt er voortaan uitdrukkelijk bepaald dat iedere bestuurder zijn bestuurstaak behoorlijk dient uit te voeren.

Feitelijke bestuurders

Ook worden de regels inzake bestuurdersaansprakelijkheid expliciet van toepassing op feitelijke bestuurders van de vennootschap en op vzw’s.

Hoofdelijkheid

Het WVV stelt ook dat bestuurders in de toekomst hoofdelijk aansprakelijk zijn voor beleidsfouten, dit in tegenstelling tot de huidige regeling volgens het principe van de individuele aansprakelijkheid. Het WVV voert dus een vermoeden van hoofdelijkheid in, indien het bestuursorgaan een college vormt.

In geval van een schending van de bepalingen van de wet of de statuten was er voorheen al hoofdelijkheid en dit blijft zo, maar er wordt wel een zgn. versoepelde exoneratie ingevoerd. Indien een bestuurder bewijst dat hij geen deel heeft gehad aan de bestuursfout en hij zijn medebestuurders hiervan op de hoogte brengt (voorheen was dit de AV), wordt het vermoeden van hoofdelijkheid doorbroken.

Plafonnering

Geheel vernieuwend is dat het WVV een plafond (zgn. cap) invoert voor alle bestuurders samen, per feit of geheel van feiten en dit ongeacht het aantal eisers/vorderingen. Deze aansprakelijkheidsbeperking tot een maximumbedrag is afhankelijk van de grootte van de vennootschap (4 categorieën o.b.v. omzet/balanstotaal met een cap van EUR 125.000 tot EUR 12 mio).

Deze beperking geldt trouwens voor elk type aansprakelijkheid, dus zowel t.a.v. de vennootschap als t.a.v. derden. Er zijn verschillende uitzonderingen waarvoor de beperking niet geldt, bv., in geval van lichte fout die eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt, van zware fout en van bedrieglijk opzet.

De beperking geldt ook niet voor (i) de wettelijke verplichtingen tot volstorting van het kapitaal; (ii) de bijzondere aansprakelijkheid voor fiscale schulden of RSZ-schulden en; (iii) ernstige fiscale fraude.

Deficitaire activiteiten & wrongful trading

Tot slot wordt er een expliciete bepaling inzake bijzondere aansprakelijkheid voor het verderzetten van een deficitaire activiteit ingevoerd in boek XX WER. Ook voorziet art. XX.27 WER in een nieuwe aansprakelijkheidsregeling inzake ‘wrongful trading’ voor bestuurders die de activiteiten van de vennootschap verderzetten wanneer het faillissement onvermijdelijk is.

Share this

How can we help?

Discover our expertise