Skip to the content

Mobiliteitsbudget

Electric car charging

Naast de 'cash-for-car'-regeling heeft de Belgische regering de Wet betreffende de Invoering van het Mobiliteitsbudget goedgekeurd, die op 1 maart 2019 in werking treedt. Het belangrijkste verschil met 'Cash-for-Car' is dat de werknemer de mogelijkheid krijgt om zijn bedrijfswagen te behouden.

Principe

Het mobiliteitsbudget is een budget berekend op basis van de totale jaarlijkse kosten van de werkgever voor de financiering van een bedrijfswagen, inclusief alle bijbehorende kosten. De werkgever kan dit budget als alternatief voor de bedrijfswagen toekennen.

Het mobiliteitsbudget biedt de werknemer de keuze om volledig af te zien van de bedrijfswagen of om te opteren voor een combinatie van een milieuvriendelijkere en/of goedkopere bedrijfswagen met duurzame vervoermiddelen en-diensten.

Het mobiliteitsbudget bestaat uit drie pijlers:

PILLAR 1

  • Milieuvriendelijkere wagen (de CO2-uitstoot van het voertuig is tot en met 31 december 2019 lager dan of gelijk aan 105 gram per kilometer. Vanaf 2020 wordt dit bedrag verlaagd tot 100 gram, vanaf 2021 tot 95 gram, en vanaf 2022 kan dit bedrag verder worden aangepast bij Koninklijk Besluit): de bestaande fiscale en sociale zekerheidsverplichtingen die voor bedrijfswagens van toepassing zijn gelden ook voor deze milieuvriendelijke bedrijfswagen. Het resterende budget kan vervolgens door de werknemer worden besteed aan de tweede en/of derde pijler.

PILLAR 2

  • Duurzame vervoersmiddelen: verschillende duurzame vervoersmiddelen kunnen worden gebruikt (openbaar vervoer, gedeeld vervoer, enz.). Ook kan het mobiliteitsbudget gebruikt worden voor de huur of interesten van hypothecaire leningen van de woning die zich binnen een straal van 5 km rond de normale werkplek van de werknemer bevindt. Deze duurzame vervoermiddelen zijn belastingvrij voor de werknemer en volledig aftrekbaar voor de werkgever.

PILLAR 3

  • Saldo-cash: als de werknemer reeds gebruik heeft gemaakt van pijler 1 en/of 2, maar het volledig bedrag niet heeft opgebruikt, kan de werknemer het resterende saldo ontvangen in de vorm van een geldbedrag. Dit bedrag is onderworpen aan sociale bijdragen (38,07 pct.) en is volledig vrijgesteld van belastingen. Aangezien dit bedrag als loon wordt beschouwd, bouwt de werknemer sociale zekerheidsuitkeringen (pensioen, ziekte, enz.) op het bedrag op.

(pijlers 2 en 3 zijn 100% aftrekbaar voor de werkgever en zijn vrijgesteld van belastingen)

Voorwaarden

Voor de werkgever:

  • De werkgever heeft reeds een bedrijfswagen ter beschikking gesteld aan een of meer werknemers; en
  • Het gebruik daarvan heeft plaatsgevonden gedurende een ononderbroken periode van 36 maanden vóór de invoering van het mobiliteitsbudget. Een uitzondering wordt gemaakt voor startende ondernemingen die nog geen 36 maanden actief zijn, maar wel bedrijfswagens ter beschikking stellen aan één of meer werknemers.

Voor de werknemer:

  • De werknemer geniet van of komt in aanmerking voor een bedrijfswagen voor een periode van ten minste 3 ononderbroken maanden op het moment dat hij of zij verzoekt om de bedrijfswagen in te ruilen; en
  • De werknemer heeft gedurende een periode van ten minste 12 maanden van de 36 maanden voorafgaand aan zijn verzoek genoten van een bedrijfswagen of kwam hiervoor in aanmerking. Een uitzondering hierop is voorzien voor startende ondernemingen die nog geen 36 maanden actief zijn, maar bedrijfswagens ter beschikking stellen aan één of meer werknemers.

Andere voorschriften

Het mobiliteitsbudget mag niet worden toegekend ter gehele of gedeeltelijke vervanging of omzetting van loon, premies, de voordelen in natura of enig ander voordeel, zoals bijvoorbeeld een bedrijfswagen, die aan de werknemer wordt toegekend in het kader van een flexibel verloningssysteem.

Antimisbruikmaatregel

Het mobiliteitsbudget kan niet worden gecombineerd met andere vrijstellingen in het kader van een woon-werkvergoedingen, noch met vrijstellingen voor fietsvergoedingen, ed.

Loopbaanontwikkeling

Het mobiliteitsbudget evolueert, in tegenstelling tot het 'Cash-for-Car'-systeem, mee met de functie van de werknemer. Een werknemer die wordt gepromoveerd naar een categorie met een hogere functie heeft dus ook recht op een hoger budget en omgekeerd.

Verder heeft de loonindexering geen impact op het mobiliteitsbudget.

Vrijwillig karakter

Het basisprincipe van het mobiliteitsbudget is dat het volledig op vrijwillige basis door de werknemer en de werkgever wordt uitgevoerd. Het staat de werkgever vrij om het mobiliteitsbudget voor de hele onderneming, voor een specifieke afdeling of voor een specifieke categorie van werknemers op een niet-discriminatoire wijze in te voeren. Merk op dat de (schriftelijke) aanvraag van de werknemer enkel mogelijk is indien de werkgever het mobiliteitsbudget in de onderneming heeft ingevoerd.

Hoe kan K law u helpen?

K law kan u helpen bij de implementering van het mobiliteitsbudget binnen uw onderneming en bij het opstellen van de nodige documenten.

Daarnaast kan K law u helpen bij de beoordeling van andere mogelijke alternatieven met betrekking tot mobiliteit.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise