Skip to the content

Flyers, reclamefolders en nieuwsbrieven sturen zonder voorafgaande toestemming?

digitale hand houdt slot vast

Steeds meer ondernemers vragen zich af of het tegenwoordig verboden is om hun producten of diensten te promoten door een e-mail, folder, algemene flyer, enquête, etc. te versturen naar prospecten en/of bestaande klanten.

Het antwoord hangt in de eerste plaats af van de vraag of de communicatie onder ‘direct marketing’ valt. In dat geval zal u immers de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG of GDPR) en de Wet Elektronische Handel (in omzetting van de e-Privacy richtlijn) moeten naleven.

Wat is direct marketing?

Van zodra er een communicatie (zowel elektronisch als niet-elektronisch en zowel gevraagd als ongevraagd) wordt verstuurd die gericht is op de promotie of verkoop van producten, diensten, merken of ideeën en die rechtstreeks gericht is aan een of meer geïdentificeerde of identificeerbare personen, valt deze communicatie onder ‘direct marketing’.

E-mails waarmee men producten promoot en reclamefolders vallen hier dus ook onder.

Daarentegen: ongeadresseerde post, folders die aan iedereen bezorgd worden (bv. de uitnodiging voor uw opendeurdag die u in elke brievenbus van de stad steekt), banneradvertenties die op willekeurige wijze bij iedere bezoeker van de website verschijnen en dit ongeacht hun browsergeschiedenis, of contactnames voor marktonderzoek of tevredenheidsenquêtes (tenzij ook bedoeld ter promotie) vallen niet onder direct marketing.

Volledigheidshalve merken wij op dat direct marketing te onderscheiden valt van het begrip “elektronische reclame”. Op elektronische reclame zijn de regels uit het economisch recht van toepassing (maar dit valt buiten het bestek van deze nieuwsbrief).

Wanneer mag u elektronische direct marketing versturen?

 1. Principe: opt-in
  Voor elektronische direct marketing (o.a. e-mails, SMS, MMS, chats, pop-ups, app-notificaties) heeft u in principe steeds toestemming van de betrokkene nodig. Dat is de zogenaamde ‘opt-in’.
  De toestemming dient steeds voorafgaandelijk, vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig te zijn. Dit houdt in dat een uitdrukkelijke en actieve toestemming vereist is waarbij de betrokkene eerst duidelijk geïnformeerd wordt over o.a. de doelstellingen, verwerkingen, etc.
  Vooraf aangevinkte vakjes of stilzwijgende aanvaarding zijn hier uit den boze.
  U mag de betrokkene ook niet dwingen om zijn toestemming te geven, bv. om een bestelling te kunnen afronden. Er moet steeds de mogelijkheid zijn om de toestemming niet te geven zonder nadelige gevolgen.

 2. Twee uitzonderingen: opt-out
  Er zijn twee uitzonderingen op bovenstaand principe, de zogenaamde ‘opt-out’. In dat geval mag u direct marketing versturen zonder toestemming, maar moet u wel steeds te mogelijkheid bieden aan de ontvanger om te vragen om de direct marketing niet meer te ontvangen.

  De eerste uitzondering geldt voor anonieme e-mailadressen op basis waarvan dus geen persoon geïdentificeerd kan worden, zoals info@bedrijf.be of marketing@bedrijf.be.
  De tweede uitzondering geldt voor bestaande klanten, indien u de contactgegevens in overeenstemming met de GDPR zelf heeft verkregen in het kader van de verkoop van een product of dienst en u deze contactgegevens zelf gebruikt voor publiciteit voor uw soortgelijke producten of diensten (bv. een cd en een boek, een computer en antivirussoftware, verschillende soorten verzekeringen…).

  U dient de klanten dan wel duidelijk en uitdrukkelijk de mogelijkheid te bieden om zich kosteloos en eenvoudig te verzetten op het moment dat gegevens worden verzameld én op het moment van ieder bericht.

Wanneer mag u niet-elektronische direct marketing versturen?

Voor niet-elektronische direct marketing gelden specifieke regels waarvan wij u hieronder een overzicht geven:

Telefoon

Post

Automatische oproepsystemen (apparaten zonder menselijke tussenkomst)

Fax

Opt-out

Opt-out

Opt-in

Opt-in

 

Het recht van bezwaar of intrekking van de toestemming

In geval van direct marketing moet de betrokkene altijd het recht hebben om bezwaar te maken tegen de (verdere) verwerking van persoonsgegevens. Dat houdt de definitieve stopzetting van elke verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden in.

De betrokkene moet dat recht rechtstreeks kunnen uitoefenen, zonder extra stappen en kosteloos.

Het recht van bezwaar moet ook duidelijk vermeld worden in eenvoudige en ondubbelzinnige taal in alle direct marketingberichten. Het plaatsen van deze mededeling onderaan het bericht, in een kleiner lettertype dan de rest van het bericht en zonder onderscheidende tekens volstaat dus niet. Ook de termen ‘uitschrijven’, ‘afmelden’ of ‘niet langer wensen te ontvangen’ zijn niet voldoende duidelijk.

Een voorbeeld van hoe het wel moet: “Indien u dergelijke communicatie niet langer wenst te ontvangen en u wil dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens voor onze direct marketing doeleinden stopzetten, klik dan hier.”

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise