Skip to the content

Indexatie groottecriteria rechtspersonen en groepen

advocaat aan bureau

Op vrijdag 29 maart 2024 werd de wet van 27 maart 2024 houdende bepalingen inzake digitalisering van justitie en diverse bepalingen Ibis gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (link).

De wet voorziet onder meer in de indexatie van de groottecriteria voor vennootschappen en vennootschapsgroepen en in beperkte mate voor verenigingen en stichtingen. De aanpassingen vloeien voort uit de omzetting van Gedelegeerde richtlijn (EU) 2023/2775 van de Commissie van 17 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de aanpassingen van de groottecriteria voor micro-ondernemingen, kleine, middelgrote en grote ondernemingen of groepen (link). De Commissie verwijst hierbij uitdrukkelijk naar de opvallende inflatie in 2021 en 2022.

Kleine vennootschappen of micro-vennootschappen zijn vennootschappen met rechtspersoonlijkheid die op balansdatum van het laatst afgesloten boekjaar, niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 

Kleine vennootschappen

(art. 1:24, §1 WVV)

 

Huidige criteria

Nieuwe criteria

Jaargemiddelde van het aantal werknemers

50

50

Jaaromzet, excl. BTW

9.000.000 EUR

11.250.000 EUR

Balanstotaal

4.500.000 EUR

6.000.000 EUR

 

Micro-vennootschappen

(art. 1:25, §1 WVV)

 

Huidige criteria

Nieuwe criteria

Jaargemiddelde van het aantal werknemers

10

10

Jaaromzet, excl. BTW

700.000 EUR

900.000 EUR

Balanstotaal

350.000 EUR

450.000 EUR

 

Bij het berekenen van de drempels moet rekening worden gehouden met de bepalingen van artikel 1:24, §2 e.v. WVV. Zo heeft het wel of niet overschrijden van de criteria slechts gevolgen wanneer dit zich gedurende twee achtereenvolgende boekjaren voordoet. Voor vennootschappen in oprichting worden de cijfers bij het begin van het boekjaar te goeder trouw geschat om te berekenen of de vennootschap kwalificeert als een grote, kleine of micro-vennootschap.

Daarnaast worden de criteria voor vennootschappen die samen een groep van beperkte omvang vormen ook verhoogd. Deze cijfers worden berekend op geconsolideerde basis. Een groep van beperkte omvang mag niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

 

Groepen van beperkte omvang

(art. 1:26, §1 WVV)

 

Huidige criteria

Nieuwe criteria

Jaargemiddelde van het aantal werknemers

250

250

Jaaromzet, excl. BTW

34.000.000 EUR

42.500.000 EUR

Balanstotaal

17.000.000 EUR

21.250.000 EUR

 

De aanpassing van de groottecriteria heeft onder meer impact op de volgende jaarrekeningrechtelijke verplichtingen, die aan de grootste vennootschappen of groepen zijn opgelegd:

  • Opstellen van een volledig schema van de jaarrekening (art. 3:1 WVV);
  • Opstellen van een jaarverslag (art. 3:4 WVV);
  • Benoeming van een commissaris (art. 3:72 WVV); en
  • Opstellen van een geconsolideerde jaarrekening en een jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening (art. 3:25 WVV).

 

Het is bijgevolg mogelijk dat vennootschappen die vandaag kwalificeren als een grote vennootschap door toepassing van de nieuwe criteria voor volgende boekjaren zullen kwalificeren als een kleine vennootschap, omdat zij niet langer minstens twee van de (hogere) drempels overschrijden.

Het valt echter te betreuren dat de wetgever de groottecriteria voor kleine verenigingen (art. 1:28, §1 WVV), micro-verenigingen (art. 1:29, §1 WVV), kleine stichtingen (art. 1:30, §1 WVV) en micro-stichtingen (art. 1:31, §1 WVV) niet overeenkomstig heeft aangepast. Bijgevolg lopen de criteria voor jaaromzet en balanstotaal uiteen tussen vennootschappen enerzijds en voormelde verenigingen en stichtingen anderzijds.

Enkel de groottecriteria voor de zeer kleine verenigingen en stichtingen die een vereenvoudigd model van jaarrekening mogen gebruiken, worden als volgt aangepast:

 

Zeer kleine verenigingen en stichtingen

(art. 3:47, §2 WVV)

 

Huidige criteria

Nieuwe criteria

Jaargemiddelde van het aantal werknemers

5

5

Andere dan niet-recurrente ontvangsten, excl. BTW

334.500 EUR

 391.000 EUR

Bezittingen

1.337.000 EUR

 1.562.000 EUR

Schulden

1.337.000 EUR

1.562.000 EUR

 

De nieuwe groottecriteria zijn van toepassing op de boekjaren die aanvang nemen na 31 december 2023.

Aarzel niet om ons te contacteren indien u vragen heeft bij de impact die deze wetswijziging heeft op uw vennootschap of vereniging.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise