Skip to the content

Sociale verkiezingen: volledige of gedeeltelijke stopzetting van de verkiezingsprocedure

groep mensen in meeting room

Binnen enkele weken is het zover: de dag van de sociale verkiezingen. In bepaalde gevallen kan de verkiezingsprocedure echter voortijdig nog volledig of gedeeltelijk worden stopgezet. Hieronder bespreken we wanneer dit mogelijk is.

Volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure

Uiterlijk op dag X+35 (19 maart – 1 april 2024) dienden de vakbonden hun kandidatenlijsten in te dienen. Wanneer er op die datum geen enkele kandidatenlijst voor geen enkele werknemerscategorie werd ingediend, kon reeds worden overgegaan tot een volledige stopzetting van de procedure.

Ook wanneer er wel één of meerdere kandidatenlijsten werden neergelegd, maar in het verdere verloop van de verkiezingsprocedure deze lijsten worden ingetrokken of nietig verklaard in het kader van een gerechtelijk beroep, zal de verkiezingsprocedure volledig worden stopgezet.

De werkgever stelt de volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure vast en plakt hiertoe een bericht aan in de onderneming, overeenkomstig de wettelijke bepalingen. Er moeten dan ook geen stembureaus worden samengesteld of stemmingen worden georganiseerd.

De werkgever mag niet vergeten een afschrift van dit bericht te verzenden naar de FOD WASO en de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties of het op te laden via de webapplicatie voor de sociale verkiezingen van de FOD WASO. Dit is de enige mogelijkheid om een correcte afsluiting van het verkiezingsdossier te garanderen.

Gedeeltelijke stopzetting van de verkiezingsprocedure

In de volgende twee situaties wordt een gedeeltelijke stopzetting van de verkiezingsprocedure vastgesteld:

a. Geen kandidatenlijst(en) voor een werknemerscategorie, wel kandidatenlijst(en) voor andere werknemerscategorieën

Wanneer er geen enkele kandidatenlijst voor een bepaalde werknemerscategorie (bijvoorbeeld: arbeiders) werd ingediend (of deze naderhand werd ingetrokken/nietig verklaard), maar er wel één of meerdere kandidatenlijsten zijn voor een andere werknemerscategorie (bijvoorbeeld: bedienden), zal er sprake zijn van een gedeeltelijke stopzetting van de verkiezingsprocedure.

Voor de werknemerscategorie(ën) waarvoor één of meerdere kandidatenlijsten werden ingediend, zal een stembureau worden samengesteld. De normale verkiezingsprocedure wordt voor deze werknemerscategorie(ën) gewoon verdergezet.

Voor de werknemerscategorie(ën) waarvoor geen kandidatenlijsten werden ingediend, moet er geen stembureau worden samengesteld en moeten de kiezers niet worden opgeroepen. In tegenstelling tot wat geldt bij de volledige stopzetting van de verkiezingsprocedure, is het hier niet de werkgever die de gedeeltelijke stopzetting van de verkiezingsprocedure vaststelt. Het stembureau opgericht voor de andere werknemerscategorie met het grootste aantal kiezers zal op dag X+79 (tussen 2 mei 2024 en 15 mei 2024) het proces-verbaal inzake gedeeltelijke stopzetting opstellen. De werkgever moet wel nog een bericht aanplakken.

b. Één kandidatenlijst voor een werknemerscategorie en het aantal kandidaten is lager dan of gelijk aan het aantal effectieve mandaten

Wanneer de enige kandidatenlijst die werd neergelegd voor een werknemerscategorie niet meer kandidaten bevat dan het aantal gewone mandaten die ingevuld moeten worden, wordt de verkiezingsprocedure voor deze categorie stopgezet. Er moeten geen stemmingen worden georganiseerd, de kandidaten zijn namelijk van rechtswege verkozen.

Wel moet er een stembureau worden samengesteld. Deze stelt op dag X+79 (tussen 2 mei 2024 en 15 mei 2024) de gedeeltelijke stopzetting van de verkiezingsprocedure vast in een proces-verbaal. Het verstuurt een afschrift via aangetekende zending naar de FOD WASO alsook naar de representatieve werknemers- en kaderledenorganisaties of bezorgt het via de webapplicatie van de sociale verkiezingen van de FOD WASO. De werkgever dient ook nog een bericht aan te plakken.

 

Let op!

Indien de kandidatenlijst slechts één kandidaat bevat, is deze kandidaat ook van rechtswege verkozen, maar hoeft er geen overlegorgaan opgericht te worden. De wet vereist namelijk dat er minstens twee werknemersvertegenwoordigers moeten zijn voor de oprichting van een overlegorgaan. Belangrijk om te noteren is wel dat deze enige kandidaat alsnog van de bijzondere ontslagbescherming blijft genieten.

Samenvattend overzicht

Scenario

Aard van de stopzetting

Door wie?

Geen enkele kandidatenlijsten

Volledige stopzetting

Werkgever

Geen kandidaten voor welbepaalde werknemerscategorie(ën)

Gedeeltelijke stopzetting

Stembureau andere werknemerscategorie met grootste aantal kiezers

Enige kandidatenlijst, waarvan aantal kandidaten ≤ aantal effectieve mandaten

Gedeeltelijke stopzetting

Stembureau

Verderzetting verkiezingsprocedure: next steps

Afhankelijk van de verkiezingsdatum zullen sommige ondernemingen op dit ogenblik nog hun getuigen moeten aanwijzen. Op dag X+77 (tussen 30 april en 13 mei 2024) zullen dan de kandidatenlijsten definitief worden afgesloten, waarna de verdere voorbereidingen voor de verkiezingsdag worden getroffen (opmaken stembiljetten, oproeping kiezers, …). Tussen 13 mei en 26 mei 2024 zullen dan de eigenlijke sociale verkiezingen binnen de onderneming plaatsvinden.

 

Contacteer ons!

Heeft u nog vragen over de volledige of gedeeltelijke stopzetting van de verkiezingsprocedure en/of de sociale verkiezingen in het algemeen? Aarzel niet om KPMG Law te contacteren. Wij staan uw onderneming hier graag in bij.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise