Skip to the content

Na dematerialisering huurcontracten nu ook digitalisering faillissementsdossier

construction real estate

Vanaf 1 april 2017 wordt het startschot gegeven voor het nieuwe digitaal platform “Centraal Register Solvabiliteit” (Regsol). Met dit platform wordt, na de digitalisering van de huurcontracten via MyRent-software van de FOD Financiën (zie: Het Koninklijk Besluit van 7 December), de informatisering van de rechtbanken van koophandel terug aangewakkerd.  

Wie, wat, waar? 

Via het Centraal Register Solvabiliteit zullen zowel rechtbanken, curatoren en schuldeisers het faillissementsdossier elektronisch kunnen samenstellen. 

Meer nog, schuldeisers zijn vanaf 1 april 2017 verplicht hun aangifte van schuldvordering online in te dienen via www.regsol.be. Enkel buitenlandse personen die in het buitenland gevestigd zijn of niet-vertegenwoordigde particulieren, kunnen hun stukken nog steeds op papier neerleggen op het kantoor van de curator die werd aangeduid in het faillissementsvonnis. 

Naast de samenstelling van het faillissementsdossier, zal ook de ondertekening van stukken uit het dossier door de betrokken actoren elektronisch plaatsvinden via dit platform. 

Zelfs vonnissen en beschikkingen zullen kunnen geüpload en ondertekend worden via het Centraal Register Solvabiliteit door de beveiligde toegang die rechtbanken krijgen tot het digitaal platform (www.private.regsol.be). 

Not free of charges 

Dit nieuwe platform is evenwel niet gratis in gebruik. Er wordt gewerkt met retributies die vastgelegd worden op basis van het actief van een faillissement en zijn vrijgesteld van btw. Zo bedragen de verschuldigde retributies: 

  • Géén retributie voor faillissementen met een actief tot 1500 EUR; 
  • 25 EUR/jaar voor faillissementen met een actief tussen 1500 EUR en 5000 EUR; 
  • 295 EUR/jaar voor faillissementen met een actief boven 5000 EUR. 

Deze retributies zullen moeten betaald worden voor: 

  • De elektronische neerlegging van de schuldvorderingen door de schuldeisers; 
  • De inzage van het faillissementsdossier; 
  • Het gebruik van het register door de curator van het beheer van alle faillissementen, eveneens de lopende faillissementen. 

Naast deze retributie, is ook het indienen van een schuldvordering niet vrij van kosten. Een schuldvordering indienen zal voortaan 6 EUR kosten. 

Auteurs: Jim Bauwens en Anneleen Vanderbauwede 

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise