Skip to the content

E-commerce en webshops: een beknopte juridische handleiding voor de internetverkoper

Shopping cart on top of laptop

Belgische webshops realiseerden vorig jaar een gezamenlijke omzet van 8.2 miljard euro (+17% tgo. 2018), waarvan 25% afkomstig was van buitenlandse shoppers. Ook in 2020 neemt het aantal transacties en webshops fors toe, met ook steeds meer ‘mobile responsive’ verkopen (d.w.z. via een mobiel toestel i.p.v. via een desktop).

Nog vaak worden de specifieke wettelijke verplichtingen miskend en de boetes of gevolgen bij inbreuken (bv. nietigheden) zijn significant.

Doelgroep

Al naargelang de webshop zich richt tot ondernemers of consumenten of tot beide doelgroepen, is bijzondere B2B-wetgeving en/of veel strengere B2C-wetgeving van toepassing (dit ter bescherming van de consument).

Informatieplicht voorafgaand aan de bestelling

De webshop die verkoopt aan de consument moet duidelijk van bij de start de ‘totale’ prijs van de goederen en/of diensten vermelden, inclusief alle belastingen, extra leverings- en/of andere kosten en verzekeringskosten.

Ook de betaalopties (en kosten) moeten duidelijk vermeld worden, bijvoorbeeld via icoontjes en logo’s op de openingspagina, evenals eventueel de (minimum)duur van de overeenkomst en de verlengings- en opzeggingsvoorwaarden.

Op het moment dat de klant zijn bestelling plaatst, moet deze er uitdrukkelijk op worden gewezen dat die bestelling een betalingsverplichting inhoudt. De consument moet ook herinnerd worden aan de wettelijke garantiewaarborg en het beleid inzake klachtenbehandeling.

Herroepingsrecht

Consumenten moeten ook duidelijk worden ingelicht over hun herroepingsrecht (minstens 14 dagen), meer concreet: de voorwaarden en de termijn voor herroeping, de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht en het modelformulier voor herroeping. Bij gebreke daaraan wordt de herroepingstermijn automatisch verlengd met twaalf maanden.

En u bent ?

Er rust op elke webshop-verkoper de verplichting om een minimum aan informatie ter beschikking te stellen over zichzelf. Zo moeten de handelsnaam, rechtsvorm, adres, eventueel mailadres, bank- en ondernemingsnummer permanent en op gemakkelijk toegankelijke en rechtstreekse wijze ter beschikking zijn van de klant.

Hetzelfde geldt voor de voornaamste kenmerken van de goederen en/of diensten (inclusief informatie over de wettelijke garantieplicht).

Het is gebruikelijk een aparte pagina aan te maken in de webshop waar alle relevante bedrijfsinformatie is verzameld. Er dient daarbij zorg te worden gedragen voor dat in de zogenaamde ‘footer’ op elke pagina van de webshop een link staat die toegang geeft tot de informatiepagina.

Privacy is heilig

De gegevens die klanten op de webshop achterlaten, moeten steeds in overeenstemming met de GDPR wetgeving worden behandeld. De klant dient de toestemming te geven voor het verwerken van de gegevens. Om de gegevens van klanten voor publicitaire doeleinden te gebruiken, moet het zgn. ‘opt-in systeem’ worden gerespecteerd. Dat houdt in dat de klant zelf moet aangeven dat hij commerciële mails, nieuwsbrieven, e.d. wil ontvangen.

Ook moet de privacyverklaring duidelijk en zichtbaar vermeld worden op de website, met daarin onder meer informatie over: de doeleinden van de gegevensverzameling, met wie worden de gegevens gedeeld, gedurende welke termijn worden de gegevens verzameld, wat zijn de rechten van de gebruikers en hoe kunnen ze die rechten uitoefenen (recht op inzage, recht op rechtzetting, recht om vergeten te worden, recht om toestemming in te trekken, recht om klacht in te dienen…), e.a.

Bij inbreuken kunnen de boetes oplopen tot 20 miljoen euro of 4% van de omzet.

Anderzijds … Big data (vnl. alle ‘persoonlijke’ informatie bekomen n.a.v. het analyseren van het aankoopgedrag van de gebruikers) is commercieel zeer waardevol. Via blockchain en rekening houdend met het voorgaande kan de transparante, veilige opslag en overdracht van deze informatie voldoende gegarandeerd worden, maar voorzichtigheid blijft geboden.

Cookies

De meeste webshops maken gebruik van Cookies om het (surf)gedrag van de bezoeker te monitoren en gericht te kunnen adverteren. Ook hiervoor heeft de eigenaar van de webshop de expliciete toestemming van de bezoeker nodig.

De zgn. cookiepolicy, waarin wordt uitgelegd wat cookies zijn, welke cookies worden gebruikt en waarvoor, moet duidelijk zijn en beschikbaar op elke pagina van de webshop. Het kan nuttig zijn een pop-up box te installeren waarbij de klant aan het begin van zijn bezoek de kans krijgt om de cookiepolicy op te slaan en te lezen en in de mogelijkheid wordt gesteld om zijn toestemming te geven Voor een eerste geval van sanctionering van foutief cookiegebruik verwijzen we naar onze (Engelstalige) nieuwsbrief van 11 februari 2020 (Cookie fine imposed by Belgian DPA).

De kleine lettertjes

Goede algemene voorwaarden maken een wereld van verschil. Zo wordt er best een regeling opgenomen in verband met: de (indicatieve?) leveringstermijn, de aansprakelijkheidsbeperkingen, garanties en garantietermijnen, eventuele overmachtssituaties, prijswijzigingsclausules, e.a.. Ook hierbij moet de toepasselijke B2B en/of B2C wetgeving uiteraard steeds worden gerespecteerd (vaak is het nuttig om per doelgroep afzonderlijke algemene voorwaarden op te stellen).

De algemene voorwaarden dienen aan de klanten ter beschikking worden gesteld in alle talen waarin de bezoeker op de webshop kan bestellen. De koper moet in de mogelijkheid zijn om de algemene voorwaarden na te lezen alvorens de bestelling wordt betaald en moet deze steeds kunnen opslaan.

Belangrijk is ook dat de algemene voorwaarden expliciet worden goedgekeurd door onlineklanten.

De algemene voorwaarden dienen uiteraard ook vermeld te worden op de factuur, de bestelbon en de orderbevestiging en er dient aangegeven te worden dat de voorwaarden integraal deel uitmaken van de overeenkomst.

Verzekeringen

Een webshop-houder is niet verplicht om zich bijkomend te verzekeren. Toch kan het nuttig zijn om de beschikbare polissen te toetsen aan de bijkomende noden van de webshop en het gewijzigde business model. Het afsluiten van een aparte data protection verzekering is daarvan slechts één voorbeeld.

*

Het openen en runnen van een eigen webshop biedt vele voordelen. De regels zijn evenwel streng en niet altijd eenvoudig.

Aarzel niet om ons te contacteren voor verdere vragen en/of bijstand.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise