Skip to the content

Bereid uw algemene voorwaarden (B2B) voor op hun (her-)examen

Hand holding magnifying glass

Zijn uw algemene voorwaarden nog ‘up-to-date’? Bieden ze nog voldoende bescherming bij gewijzigde of onvoorziene omstandigheden? De wetgever heeft bovendien het ondernemings- en contractenrecht recent grondig gewijzigd, waardoor vele algemene voorwaarden vanaf 1 december 2020 (deels) ongeldig of niet afdwingbaar (kunnen) zijn. Hieronder vindt u alvast een kleine (niet-exhaustieve) test:

  1. Is er een imprevisieclausule opgenomen, die bepaalt dat er bij onvoorziene omstandigheden een aanpassing van de overeenkomst en de prijs kan worden opgelegd of dat hierover minstens moet worden heronderhandeld?
  2. Wordt er bepaald dat, als de koper niet meer aan bepaalde ratio’s (bv. liquiditeit, e.d.) voldoet, de lopende bestelling kan worden geannuleerd of opgeschort in afwachting van geschikte waarborgen?
  3. Heeft u een prijsherzieningsclausule opgenomen? Opgelet: als gevolg van de B2B-wet vermoedt men dat eenzijdige (prijs-)wijzigingen zonder geldige reden onrechtmatig zijn. Geef daarom steeds een geldige reden voor een eenzijdige prijswijziging, zoals: wijzigingen in de grondstofprijzen of de diensten van toeleveranciers of wetswijzigingen.
  4. Is de leveringstermijn voldoende ruim of (zelfs) niet-bindend, zodat in geval van een redelijke vertraging geen vertragingsboetes en/of de ontbinding van de overeenkomst opdoemen?
  5. Wordt er bepaald dat de niet-betaling van één vervallen factuur alle niet-vervallen facturen opeisbaar maakt?
  6. Wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bepaald soort schade of maximale tussenkomst? Opgelet: als gevolg van de nieuwe B2B-wet vermoedt men dat elk beding dat de aansprakelijkheid beperkt voor de eigen opzet, zware fout of deze van de aangestelden onrechtmatig is; ook het recht op schadevergoeding in geval van wanprestatie mag niet op ongepaste of onredelijke wijze worden beperkt of uitgesloten.
  7. Wordt er gestipuleerd dat de koper bij niet-nakoming een forfaitair bedrag (bv. 20 %) verschuldigd is voor de geleden schade en gederfde winst? Opgelet: als gevolg van de nieuwe B2B-wet vermoedt men dat kennelijk onevenredige schadevergoedingsbedragen onrechtmatig zijn.

 

Wij staan uiteraard ook ter beschikking voor kritisch nazicht en aanpassing van uw toepasselijke voorwaarden.

Latest News

Share this

How can we help?

Discover our expertise