Skip to the content

Dutch

Overheidsopdrachten en concessies: naar betere monitoring en meer transparantie

Op 16 februari 2023 is de wetswijziging van 8 februari 2023 in het Belgisch Staatsblad verschenen. Met die wetswijziging wil de overheid een aantal maatregelen nemen om de transparantie en monitoring te bevorderen rond het gunnen van overheidsopdrachten.

Lees meer

Inzage in het recht op inzage

Het Hof van Justitie verduidelijkt dat het recht op inzage niet enkel de categorieën van ontvangers betreft, maar ook de specifieke ontvangers zelf indien de betrokkene hierom verzoekt.

Lees meer

Een nieuw jaar, een verfijnde informatieplicht voor de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen in het Vlaamse Gewest

De Vlaamse overheid verfijnt de informatieplicht voor de overstromingsgevoeligheid van onroerende goederen in het Vlaamse Gewest.

Lees meer

Een nieuwe informatieverplichting bij overdracht: het asbest (inventarisatie) attest

In het kader van het actieplan asbestverwijdering van de Vlaamse overheid wordt een asbestcertificaat vereist bij de overdracht van een onroerend goed.

Lees meer

De wettelijke verplichting tot heronderhandelen ingeval van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden

Vanaf 1 januari 2023 kunnen overeenkomsten van lange duur door 'verandering van omstandigheden' toch worden herzien.

Lees meer

Anticiperen op een toekomstige wanprestatie van uw schuldenaar?

Het nieuwe verbintenissenrecht zorgt voor meer bescherming voor schuldeisers waardoor u beter kan anticiperen op wanprestaties van schuldenaars.

Lees meer

Share this

How can we help?

Discover our expertise